Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Pályázat a TIG Nonprofit Kft. 2014. évi vetőmagkészletének tartalékolására

ÉRVÉNYES: 2014-09-08 17:00 - 2014-09-30 17:00
KÖZZÉTÉVE: 2014.09.08 12:44

2014. szeptember 08.-i pályázat

a TIG Nonprofit Kft. 2014. évi vetőmagkészletének tartalékolására

 

 

1. A Pályáztató neve, címe:

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TIG Nonprofit Kft.)

1053 Budapest, Vámház krt. 2., Cégjegyzékszám: 01-09-921613

 

2. A pályázat tárgya:

A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő minősített, piaci értékítélet alapján keresett, alábbiakban részletezett növényfajok 2014. évi termésű és fémzárolású vetőmagjai tekintetében, összesen 100.000eFt nettó értékben:

 

kalászosok, hibridkukorica, napraforgó, takarmányfű, hungarikumok (vöröshagyma, étkezési paprika, fűszerpaprika), borsó, bab, egyéb hüvelyesek (lucerna, vöröshere) vételére.

 

A Nemzeti Fajtajegyzékben nem szereplő, illetve korábbi évi termésű, vagy a fentiektől eltérő növényfaj vetőmagjának felajánlását a Bíráló Bizottság elutasíthatja.

 

Pályázatot az Adatlap (1 sz. csatolmány) kitöltésével kérjük megtenni. Ennek 6. pontjában szereplő nyilatkozat elmaradása/nem vállalása a pályázat értékelésében kizáró ok.

 

3. A pályázat beérkezésének határideje:

A pályázatokat folyamatos átadással zárt borítékban “TIG Nonprofit Kft. 2014. évi vetőmagpályázat” felirattal ellátva 2014. szeptember 30-ig lehet személyesen átadni, vagy postai úton –szintén ezen dátumig a TIG Nonprofit Kft. címére beérkezően– beküldeni az alábbiak szerint:

 

Személyes leadás esetén a TIG Nonprofit Kft. székháza: 1053 Budapest, Vámház krt. 2., I. emelet 34. szoba, Irattár. Az Irattár ügyfélfogadási ideje hétfő-csütörtök 8.00-15.00-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 óra között. Postai úton: TIG Nonprofit Kft.. 1367 Budapest, Pf.: 63.

 

Pályázó az ajánlatát a pályázati kiírás jelen 3. pontban érintett beadási határidejét követő 60 napig érvényben lévőnek tartja.

 

4. Pályázatok elbírálása, értékelése:

A borítékok bontására a beérkezési határidő lejártát követően 2014. október 03-ig kerül sor a TIG Nonprofit Kft. székhelyén a TIG Nonprofit Kft. képviselőinek jelenlétében.

 

Az adatlapon szereplő adatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek hiánya esetén a TIG Nonprofit Kft. a Pályázót az általa megadott elérhetőségek valamelyikén (elektronikus úton is – emailben) hiánypótlásra kéri fel, melyre a Pályázó 3 munkanapon belül köteles a hiányosságokat pótolni. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. Pályázó hiánypótlását személyesen, postai úton, vagy e-mail útján, a pályázat benyújtásával megegyező alakisággal nyújthatja be. A határidő számításánál a postai, illetve személyes feladásnál a TIG Nonprofit Kft. által történt átvétel napja. Az e-mail útján küldött értesítés napja az e-mail fogadásáról való visszaigazoláson szereplő nap. Amennyiben a fogadó fél az e-mail fogadásáról visszaigazolást nem küld, úgy az e-mail útján küldött üzenet a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A fenti határidőig be nem érkezett hiánypótlás esetén a TIG Nonprofit Kft. a pályázatot be nem nyújtottnak, illetve érvénytelennek tekinti; döntését írásban, e-mail (szkennelt forma) útján, és/vagy postai úton feladott levélben közli a Pályázóval.

 

A pályázattal kapcsolatban felmerülő költségeit a Pályázónak kell megelőlegeznie és viselnie.

 

A beérkezett ajánlatokat, a hiánypótlási határidő lejártát követően a TIG Nonprofit Kft., a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács illetékeseiből alakuló Bíráló Bizottság 2014. október 12-ig értékeli. A TIG Nonprofit Kft. a címére postai úton történő benyújtással kapcsolatban felmerülő késésekből, vagy elvesztésből adódó semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A bírálat eredményéről a TIG Nonprofit Kft. a Pályázókat legkésőbb 2014. október 19-ig e-mail útján, valamint egyidejűleg postai úton feladott levélben értesíti és a kedvező elbírálás alá esett tételekre szerződéstervezetet küld.

 

5. A teljesítés határideje:

A teljesítés, azaz a betárolás határideje: 2015. január 15.

 

A betárolásra kerülő és a Pályázó kizárólagos tulajdonát képező -per, teher és igény-, valamint kórokozó, kártevő és GMO mentes- árunak meg kell felelnie az adott faj vetőmagjára vonatkozó érvényben lévő (illetve a betároláskor aktuális törvényeknek, rendeleteknek):

 

  • A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV.21.) FVM rendelet, valamint
  • A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendeletben meghatározott jogszabályi előírásoknak.

 

A mennyiséget és a minőséget a betárolás megkezdése előtt a Pályázó a Vetőmagtörvénynek megfelelő hivatalos vetőmagminősítő okmánnyal igazolja.

 

A Pályázó a megkötendő szerződésben is nyilatkozza, hogy a betárolásra kerülő vetőmagtételek növényfajtái (hibridjei) géntechnológiával nem módosított szervezetek, továbbá a betárolásra kerülő vetőmagtétel nem tartalmaz ilyen szemeket sem. A betárolás megkezdése előtt a Pályázónak, amennyiben az okmányon nem szerepel, úgy hivatalos (NÉBiH) igazolással igazolnia kell továbbá azt is, hogy az érintett vetőmagtétel 2014. évi termésből származik.

 

6. A teljesítés, tárolás helye:

TIG Nonprofit Kft. telephelye (2. számú csatolmány), és/vagy a TIG Nonprofit Kft. által jóváhagyott, a Pályázó saját tulajdonú vagy bérelt napi 24 órás őrzés-védelemmel ellátott telephelye, amennyiben az a szerződéskötést megelőző helyszíni szemlén a TIG Nonprofit Kft. vagyon- és tárolásbiztonsági feltételeinek megfelel. Amennyiben ezen szempontból a TIG Nonprofit Kft. elvárásainak a Pályázó által az 1. sz. csatolmányban (Adatlap) megjelölt tárolóhely(ek) nem felel(nek) meg, abban az esetben a felek a készlet betárolási helyeként további –a Pályázó által megjelölt– telephely/raktár, illetve a 2. sz. csatolmányban szereplő TIG tulajdonú telepek közül egyeztetnek, mely betárolásban történő érintettsége és elfogadása a TIG Nonprofit Kft. döntésétől függ. Amennyiben a Pályázó nem tud a TIG Nonprofit Kft. által elfogadható telephelyet felajánlani és/vagy a TIG Nonprofit Kft. által tárolásra felajánlott saját telephelyei közül sem tud elfogadni egy tárolóhelyet sem, úgy a TIG Nonprofit Kft. jogosult a Pályázónak felróható okból a szerződéskötéstől elállni.

 

A tartalékolásban érintett TIG Nonprofit Kft. telephelyek elérhetőségeit a 2. számú csatolmány jelzi.

 

A TIG Nonprofit Kft. jelzi, hogy a betárolásban érintett saját tulajdonú telephelyére vonatkozóan érvényes épület és vagyonbiztosítással rendelkezik. Amennyiben a TIG Nonprofit Kft. tulajdonát képező készlet tárolása a Pályázó által megjelölt és a TIG Nonprofit Kft. által elfogadott telephelyén történik, abban az esetben érvényes raktárbiztosítás és a betárolandó TIG Nonprofit Kft. készletértékét fedező készletbiztosítás szükséges; elemi kár, valamint lopás (rablás), idegenkezűség eseteire, a TIG Nonprofit Kft-re történő engedményezéssel. Az engedményezési nyilatkozat a tárolási szerződés és a benyújtott számla mellékletét képezi.

 

A készlet TIG Nonprofit Kft. telephelyén történő tárolása esetén az áru telephelyi anyagmozgatása esetén 585,-Ft/to+áfa be-kitárolási díj kerül felszámításra és számlázásra. Az áru tárolása egységrakományként, mennyiség függvényében raklapon történik. A raklapok érték nélkül kerülnek átadásra, melyek a kitárolás során azonos módon kerülnek elszámolásra.

 

A Pályázó által megjelölt telephelyen történő tárolás a TIG Nonprofit Kft. részére 150,-Ft/to/hó+áfa áron.

 

7. TIG Nonprofit Kft. pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

A kedvező elbírálás alá esett tételekre vonatkozóan a TIG Nonprofit Kft. a Pályázóval szállítási szerződés-t (3. csatolmány), valamint a Pályázó által megadott telephelyen történő tárolás esetén tárolási szerződés-t (4. sz. csatolmány) köt.

 

Pályázónak a szállítási, valamint a tárolási szerződés tárolási, teljesítési biztosítékaként a szerződéskötéskor köteles csatolni a szerződés nettó értékének 150 %-val egyező összegű szabályszerűen kiállított váltót.

 

A szerződésben meghatározott teljesítési helyre a Pályázó által saját költségén betárolt –és a TIG Nonprofit Kft. által készletre vett– áru ellenértékét a Pályázó a TIG Nonprofit Kft. felé számlázza.

 

A TIG Nonprofit Kft. a szerződésben meghatározott mellékletekkel felszerelt számlát annak kézhezvételétől számított 10 banki napon belül átutalás útján teljesíti a Pályázóval kötött szerződésben megadott számlaszámára, melynek során az esetlegesen fennálló követelését jogosult beszámítani. A TIG Nonprofit Kft. kizárólagosan a szerződő fél részére teljesít, engedményezést nem köteles végrehajtani.

 

8. Egyéb információk:

Eredményes pályázat esetén a megkötendő szállítási szerződés szerint a TIG Nonprofit Kft. tulajdonába került vetőmagvakra vonatkozóan a Pályázó részére a TIG Nonprofit Kft. vetőmagérték+felár érték tekintetében a szerződés szerinti fizikai betárolástól kezdődően 2016. január 31-ig visszavásárlási jogot biztosít. A felár értéke a tárolás ideje alatt hivatalosan közzétett -az adott hónap első napján érvényben lévő- jegybanki alapkamat+4%. A visszavásárlási ár mindezek alapján a korábban a TIG Nonprofit Kft. által kifizetett vételár növelve a jegybanki alapkamat+4%/év (havi) időarányos mértékével a teljes tárolási időszakra vonatkozóan. Az árut terhelő ÁFA megfizetése a Vevőre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint történik.

 

A hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke az adott hónap teljes egészére vonatkozik.

 

A felár értékének meghatározásánál a számítás záró napja az áru visszavásárláskori ellenértékének TIG Nonprofit Kft. bankszámláján történő jóváírás napja. A visszavásárláskori ellenérték megfizetése előre utalással történik. Ennek megfelelően a számítás alapján az adott hónap 1-től-31-ig tart (a hónap napjainak függvényében). Tört hónap esetén 15 naptári nappal bezáróan 1/2 hónap felárérték, míg 16. naptári napon túl a havi felár a teljes hónapra kerül felszámításra. Amennyiben a felárfizetés számítása szempontjából az adott határnap szabad, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az első banki munkanapot kell figyelembe venni.

 

A pályázatot kiíró TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázat csatolmányaként megjelenő szerződésekben és azok csatolt nyilatkozataiban, igazolásaiban változtatást eszközöljön, valamint a “3. pont” szerinti határidőig a pályázati kiírását indokolás nélkül visszavonja. Ez utóbbi esetben a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a TIG Nonprofit Kft. honlapján tájékoztatást jelentet meg. Kérjük ezen időszak alatt a pályázat figyelemmel kísérését!

 

9. Szakmai igazolások, nyilatkozatok és mellékletek: Adatlap (1. sz. csatolmány)szerint.

 

10. További információk, illetve pályázattal kapcsolatos kérdések:

 

TIG Nonprofit Kft. Kereskedelmi Igazgatóság:

Kaszás Péter kereskedelmi osztályvezető

telefon:                 06-30-565-25-69

email:                     kaszas.peter@tig.hu,

Lelkes Zoltán kereskedelmi referens

telefon:                 06-30-435-86-50

e-mail:                   lelkes.zoltan@tig.hu

web:                       www.tig.hu

 

 

Kelt, Budapest, 2014. szeptember 08.