Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

Jászapáti ipartelephely értékesítés

ÉRVÉNYES: 2015-12-18 13:05 - 2016-01-18 12:00
KÖZZÉTÉVE: 2015.12.18 13:05

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S
A TIG Nonprofit Kft. „v.a.” (1053 Budapest, Vámház körút 2.) pályázat útján értékesítésre meghirdeti 5130 Jászapáti, külterület 051/2 hrsz-ú ipartelephelyét és a hozzá tartozó saját utat.
Az ingatlan alapterülete összesen 85.739 m2.
A telepen 2 db gabona- vagy darabáru tárolásra alkalmas sík csarnok (7.420m2 és 3.240 m2) található, szilárd burkolatú belső úttal rendelkezik.
Az ingatlanon található továbbá egy 6db 320m3-es acéltartályt magában foglaló épület (917m2), két irodaépület (302 m2 és 274 m2), egy modul barakk (500m2), két targoncagarázs (130 m2 és 96 m2) és öt egyéb kiszolgáló épület (összesen 350 m2), 6 db egyenként 500m3-es föld alatti állóhengeres acéltartály, valamint egy MÁV tulajdonú, használaton kívüli iparvágány.
A raktárépületek épületek szerkezete vasbeton, téglakörítő fallal, a többi épület téglaépület.
A telephely drótfonatos kerítéssel határoltak, a telep kinézete rendezett. Az ingatlanhoz tartozó saját bevezető aszfaltozott út tartozik.
Pályázni 2016. január 18-án 12:00 óráig lehet a társaság székhelyén: 1053 Budapest, Vámház körút 2. alatt, a végelszámoló titkárságán, hétköznap 9 és 12 óra között.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ingatlan címét, azt, hogy az egészre vagy egy részre kíván ajánlatot tenni, a pályázó nevét, címét és adószámát, az ajánlati kötöttség időtartamát (minimum 120 nap), valamint a nettó+ÁFA vételárat és a fizetés módját (kizárólag átutalás, és a szerződéskötést követő 15 nap, vagy annál rövidebb fizetési határidőt); továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csődeljárás, végrehajtás, végelszámolás vagy felszámolás alatt; valamint arról, hogy a pályázónak nincs lejárt adó- és egyéb köztartozása.
Az ingatlan megtekintésére és szükség esetén részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátására előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
A pályázat beadásának módja az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 36. § előírásainak megfelelően, kiemelten alábbiak: az ajánlattevők ajánlataikat cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább öt példányban – ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazással igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
Az érvényesség feltétele a beadásra vonatkozó előírás formai és tartalmi előírásainak betartása, a pályázó nevének, címének és adószámának megadása, az ajánlati kötöttség időtartamáról, a nettó+ÁFA vételárról, a fizetés módjáról való, valamint a pályázati feltételek elfogadásáról való szabályosan aláírt nyilatkozat. Az átláthatósági nyilatkozat kitöltése és a pályázathoz csatolása két példányban [a pályázó által megadott email címre elküldjük; (Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről)].
A szerződés megkötésére a TIG Nonprofit Kft. „v.a.” által kijelölt ügyvéd jogosult. Az ügyvédi munkadíj 0,5%, amely a vevőt terheli. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy vevő tudomásul veszi, hogy a TIG Nonprofit Kft. „v.a.” által kijelölt ügyvéd ügyvédi költsége őt terheli.
Az ajánlattevőnek nem lehet lejárt adó- és egyéb köztartozása.
A pályázati kiírás nyilvános, egyfordulós. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 41.§ (4) alapján eredménytelennek nyilvánítsa, illetve ha a nyertes ajánlattevő visszalép, a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.
A pályázat hivatalos nyelve magyar.
Az elbírálás elsődleges szempontja, azaz a legjobb ajánlat kiválasztása a fizetési feltételek maradéktalan teljesítése mellett a legmagasabb árajánlat alapján történik.
Az elbírálásra jogosult személy a végelszámoló.
A pályázat elbírálásának eredményét a tulajdonos képviselője a Földművelésügyi Minisztérium, illetve az MNV Zrt. hagyja jóvá. A pályázat elbírálása nem nyilvános. A pályázat elbírálásának, valamint az eredményhirdetés várható helye és időpontja a TIG Nonprofit Kft. „v.a.” székhelyén 2016. január 20-án.
Az ajánlattevők értesítése levélben, a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül történik.
Kontakt: simon.tamas@tig.hu. Telefon: +36-30/535-5958
Jelen pályázati kiírás elérhető társaságunk hivatalos honlapján is: www.tig.hu
A hirdetés lezárva 2015. december 15-én.