Állami Tartalékgazdálkodási
Nonprofit Gazdasági Társaság

2013. évi vetőmag pályázat

ÉRVÉNYES: 2013-09-11 17:00 - 2013-09-27 12:00
KÖZZÉTÉVE: 2013.09.11 16:49

PÁLYÁZAT

 

a TIG Nonprofit Kft. 2013. évi vetőmagkészletének tartalékolására

  

1. A Pályáztató neve, címe:

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TIG Nonprofit Kft.)

1053 Budapest, Vámház krt. 2.

 

2. A pályázat tárgya:

A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő minősített, piaci értékítélet alapján keresett, alábbiakban részletezett növényfajok 2013. évi termésű és fémzárolású vetőmagok, összesen 100.000e Ft nettó értékben:

 

Kalászosok, hibridkukorica, napraforgó, takarmányfű, hungarikumok (vöröshagyma, étkezési paprika, fűszerpaprika), borsó, bab, egyéb hüvelyesek (lucerna, vöröshere) vétele, tárolása, és visszavásárlása. .

 

Korábbi évi termésű, vagy a fentiektől eltérő növényfaj vetőmagjának felajánlását a Bíráló Bizottság elutasíthatja.

 

Pályázatot az Adatlap (1 sz.  MELLÉKLET) kitöltésével kérjük megtenni. Ennek 6. pontjában szereplő nyilatkozat elmaradása/nem vállalása, a pályázat értékelésében kizáró ok.

 

3. A pályázat beérkezésének határideje:

A pályázatot zárt borítékban “TIG Nonprofit Kft. 2013. évi vetőmagpályázat” felirattal ellátva, 2013. szeptember 27-ig lehet személyesen átadni, vagy postai úton — szintén ezen dátumig, a Pályáztató címére beérkezően — beküldeni az alábbiak szerint:

 

Személyes leadás esetén a TIG Nonprofit Kft. székházában: 1053 Budapest, Vámház krt. 2., I. emelet 34. szoba, Irattár. Az Irattár ügyfélfogadási ideje: hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.00-ig, valamint pénteken: 8.00-12.00 óra között. Postai úton: TIG Nonprofit Kft., 1053 Budapest, Vámház körút 2.

 

Pályázó az ajánlatát a pályázati kiírás 3. pontjában érintett beadási határidejét követő 60 napig érvényben lévőnek tartja.

 

4. Pályázatok elbírálása, értékelése:

A borítékok bontására a beérkezési határidő lejártát követően, 2013. október 04-ig kerül sor a TIG Nonprofit Kft. Székhelyén, a Pályáztató képviselőinek jelenlétében.

 

Az adatlapon szereplő adatok, nyilatkozatok hiánya esetén a TIG Nonprofit Kft. a Pályázót e-mail, vagy fax útján hiánypótlásra kérheti fel, melyre a Pályázó 3 munkanapon belül köteles a hiányosságokat pótolni. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. Pályázó hiánypótlását személyesen, postai úton, telefax, vagy e-mail útján, a pályázat benyújtásával megegyező alaki formában nyújthatja be. A határidő számításánál a postai, illetve személyes feladásnál a Pályáztató által történt átvétel napja az irányadó. Fax útján küldött értesítés kézbesítésének napja a fax elküldésének, míg az e-mail útján küldött értesítés napja, az e-mail fogadásáról való visszaigazoláson szereplő nap. Amennyiben a fogadó fél az e-mail fogadásáról visszaigazolást nem küld, úgy az e-mail útján küldött üzenet a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A fenti határidőig be nem érkezett hiánypótlás esetén a TIG Nonprofit Kft. a pályázatot be nem nyújtottnak, illetve érvénytelennek tekinti; döntését írásban, fax, e-mail (szkennelt forma) útján, vagy postai úton feladott levélben közli a Pályázóval.

 

A pályázattal kapcsolatban felmerülő költségeket, a Pályázónak kell megelőlegeznie és viselnie.

 

A beérkezett ajánlatokat, a hiánypótlási határidő lejártát követően a TIG Nonprofit Kft., a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács illetékeseiből alakuló Bíráló Bizottság, 2013. október 11-ig értékeli. A TIG Nonprofit Kft. a címére postai úton történő benyújtással kapcsolatban felmerülő késésből, vagy elvesztésből adódó semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A bírálat eredményéről a TIG Nonprofit Kft. a Pályázókat legkésőbb 2013. október 16-ig faxon, vagy e-mail útján, valamint egyidejűleg postai úton feladott levélben értesíti, valamint a kedvező elbírálás alá esett tételekre szerződéstervezetet küld.

 

5. A teljesítés határideje:

A teljesítés, azaz a betárolás határideje: 2014. január 15.

 

A betárolásra kerülő és a Pályázó kizárólagos tulajdonát képező – per, teher és igény-, valamint kórokozó-, kártevő- és GMO-mentes  árunak meg kell felelnie az adott faj vetőmagjára vonatkozó érvényben lévő (illetve a betároláskor aktuális):

 

  • A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV.21.) FVM rendeletnek, valamint
  • A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendeletben meghatározott jogszabályi előírásoknak.

 

A mennyiséget és a minőséget a betárolás megkezdése előtt, a Pályázó vetőmagminősítő bizonyítvánnyal igazolja.

 

A Pályázó a megkötendő szerződésben is nyilatkozza, hogy a betárolásra kerülő vetőmagtételek növényfajtái (hibridjei) géntechnológiával nem módosított szervezetek, továbbá a betárolásra kerülő vetőmagtétel nem tartalmaz ilyen szemeket sem. A betárolás megkezdése előtt a Pályázónak igazolnia kell továbbá, hogy az érintett vetőmagtétel 2013. évi termésből származik.

 

6. A teljesítés, tárolás helye:

A TIG Nonprofit Kft. telephelye, és/vagy a Pályázó saját tulajdonú (indokolt esetben a TIG Nonprofit Kft. által jóváhagyott), vagy bérelt, napi 24 órás őrzés-védelemmel ellátott telephelye, amennyiben az a szerződéskötést megelőző helyszíni szemlén a TIG Nonprofit Kft. vagyon- és tárolásbiztonsági feltételeinek megfelel. Amennyiben ezen szempontból a TIG Nonprofit Kft. elvárásainak a Pályázó által az 1. sz. mellékletben (Adatlap) megjelölt tárolóhely(ek) nem felel(nek) meg, abban az esetben a felek a készlet betárolási helyeként további — a Pályázó által megjelölt — telephely/raktár, illetve a 2. sz.  mellékletben szereplő TIG tulajdonú telepek közül egyeztetnek, mely betárolásban történő érintettsége és elfogadása a TIG Nonprofit Kft. döntésétől függ. Amennyiben a Pályázó nem tud a Pályáztató által elfogadható telephelyet felajánlani és/vagy a TIG Nonprofit Kft. által tárolásra felajánlott saját telephelyei közül nem tud elfogadni, úgy a TIG Nonprofit Kft. jogosult a Pályázónak felróható okból, a szerződéskötéstől elállni.

 

A tartalékolásban érintett TIG Nonprofit Kft. telephelyek elérhetőségeit a 2. számú  melléklet jelzi.

 

A TIG Nonprofit Kft. jelzi, hogy a betárolásban érintett telephelyére vonatkozóan érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik. Amennyiben a TIG Nonprofit Kft. tulajdonát képező készlet tárolása a Pályázó telephelyén történik, abban az esetben érvényes raktárbiztosítás és a betárolandó TIG Nonprofit Kft. készletértékét fedező készletbiztosítás szükséges; elemi kár, valamint lopás (rablás), idegenkezűség eseteire, a TIG Nonprofit Kft-re történő engedményezéssel. Az engedményezési nyilatkozat a tárolási szerződés mellékletét képezi.

 

A készlet TIG Nonprofit Kft. telephelyén történő tárolásakor, az áru telephelyi anyagmozgatása esetén 575,-Ft/to+áfa be- és kitárolási díj kerül felszámításra és számlázásra. Az áru tárolása egységrakományként, mennyiség függvényében raklapon történik. A raklapok érték nélkül kerülnek átadásra, melyek a kitárolás során azonos módon kerülnek elszámolásra.

 

A Pályázó által megjelölt telephelyen történő tárolás a TIG Nonprofit Kft. részére díjmentes.

 

7. TIG Nonprofit Kft. pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

A kedvező elbírálás alá esett tételekre vonatkozóan, a TIG Nonprofit Kft. a Pályázóval szállítási szerződés-t (3.  melléklet), valamint a Pályázó által megadott telephelyen történő tárolás esetén tárolási szerződés-t (4. sz.  melléklet) köt.

 

Pályázónak a szállítási, valamint a tárolási szerződés tárolási, teljesítési biztosítékaként a szerződéskötéskor köteles csatolni a szerződés nettó értékének 150 %-val egyező összegű, szabályszerűen kiállított váltót.

 

A szerződésben meghatározott teljesítési helyre, a Pályázó által saját költségén betárolt — és a TIG Nonprofit Kft. által készletre vett — áru ellenértékét Pályázó a TIG Nonprofit Kft. felé számlázza.

 

A TIG Nonprofit Kft. a szerződésben meghatározott mellékletekkel felszerelt számlát, annak kézhezvételétől számított 10 banki napon belül, átutalás útján teljesíti a Pályázó szerződéskötésben megadott számlaszámára, melynek során az esetlegesen fennálló követelését jogosult beszámítani. A TIG Nonprofit Kft. kizárólagosan a szerződő fél részére teljesít, engedményezésnek helye nincs.

 

8. Egyéb információk:

Eredményes pályázat esetén a megkötendő szállítási szerződés szerint a TIG Nonprofit Kft. tulajdonába került vetőmagvakra vonatkozóan a Pályázó részére a TIG Nonprofit Kft. vetőmagérték+felár érték tekintetében a szerződés szerinti fizikai betárolástól kezdődően 2015. január 31-ig visszavásárlási jogot biztosít. A felár értéke a tárolás ideje alatt hivatalosan közzétett -az adott hónap első napján érvényben lévő- jegybanki alapkamat+2%. A visszavásárlási ár mindezek alapján a korábban a TIG Nonprofit Kft. által kifizetett vételár növelve a jegybanki alapkamat 2%/év (havi) időarányos mértékével a teljes tárolási időszakra vonatkozóan. Az árut terhelő ÁFA megfizetése a Vevőre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint történik.

 

A hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke az adott hónap teljes egészére vonatkozik.

 

A felár értékének meghatározásánál a számítás záró napja az áru visszavásárláskori ellenértékének TIG Nonprofit Kft. bankszámláján történő jóváírás napja. A visszavásárláskori ellenérték megfizetése előre utalással történik. Ennek megfelelően a számítás alapján az adott hónap 1-től-31-ig tart (a hónap napjainak függvényében). Tört hónap esetén 15 naptári nappal bezáróan 1/2 hónap felárérték, míg 16. naptári napon túl a havi felár a teljes hónapra kerül felszámításra. Amennyiben a felárfizetés számítása szempontjából az adott határnap munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első banki munkanapot kell figyelembe venni.

 

A pályázatot kiíró TIG Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázat csatolmányaként megjelenő szerződésekben és azok csatolt nyilatkozataiban, igazolásaiban változtatást eszközöljön, valamint a “3. pont” szerinti határidőig a pályázati kiírását indoklás nélkül visszavonja. Ez utóbbi esetben a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a TIG Nonprofit Kft. honlapján tájékoztatást jelentet meg.

 

9. Szakmai igazolások, nyilatkozatok és mellékletek: Adatlap (1. sz. melléklet)szerint.

 

10. További információk, illetve pályázattal kapcsolatos kérdések:

 

TIG Nonprofit Kft. Kereskedelmi Igazgatóság – Lelkes Zoltán

telefon:                 06-1-318-28-99/136

telefax: 06-1-266-48-20

email:     lelkes.zoltan@tig.hu

web:       www.tig.hu

 

Kelt, Budapest, 2013. szeptember 11.